Satış Sözleşmesi

SOMINEAKSESUARCISI.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

İş bu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK–1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu  somineaksesuarcisi.com üyelik sözleşmesi (bundan böyle “üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır somineaksesuarcisi.com Aksan Şömine Barbekü San. Tic. Ltd. Şti.(bundan böyle somineaksesuarcisi.com olarak anılacaktır)  somineaksesuarcisi.com sitesine işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

  1. Tanımlar

somineaksesuarcisi.com Aksan Şömine Barbekü San. Tic. Ltd. Şti.

Üye: Site’ye üye olan ve site’de sunulan hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Kullanıcı(lar) :Site`ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler);

Site: somineaksesuarcisi.com  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Satıcı(lar): Satıcıların kendi internet sitelerinde satışa sunduğu mal ve ürünler hakkındaki açıklayıcı bilgilerin ve satış koşullarının Site üzerinden kullanıcılara ve üyelere liste halinde sunulmasını sağlamak amacıyla somineaksesuarcisi.com ile satıcı sözleşmeyi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişi(ler);

somineaksesuarcisi.com hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Üyeler’ in üyelik sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla,  somineaksesuarcisi.com tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

  1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak  somineaksesuarcisi.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üyelik, site’nin ilgili bölümünden, üye olmak isteyen kişi tarafından site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve somineaksesuarcisi.comtarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ve Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, somineaksesuarcisi.com kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple somineaksesuarcisi.com dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.b) Üyelerin  somineaksesuarcisi.com tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden somineaksesuarcisi.com doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.c) Üyeler,  somineaksesuarcisi.com yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.ç) somineaksesuarcisi.com üyeler’in Site’de listelenmesine yer verilen ürün açıklamalarına ulaşmasını ve ürünlerin renk, model, cins, vasıf, nitelik ve/veya özellikleri ile ilgili her türlü karşılaştırılmanın yapılmasını sağlayacaktır somineaksesuarcisi.com üyelerin üyelik sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek hizmetler de sunabilir.  somineaksesuarcisi.comtarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni hizmetler somineaksesuarcisi.com tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından üyelere duyurulur.

5.d) somineaksesuarcisi.com sunduğu hizmet’lerden yararlananlar ve site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dahilin de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her üye, somineaksesuarcisi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla somineaksesuarcisi.com  ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder  somineaksesuarcisi.com üyelerin üyelik sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.e)  somineaksesuarcisi.com site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri üyeler ve siteyi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.  somineaksesuarcisi.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.f)  somineaksesuarcisi.comsite’de yer alan Üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.g) somineaksesuarcisi.com site’de yer alan Üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

SOMINEAKSESUARCISI.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

İş bu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK–1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu somineaksesuarcisi.com üyelik sözleşmesi (bundan böyle “üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır somineaksesuarcisi.com Aksan Şömine Barbekü San. Tic. Ltd. Şti.(bundan böyle  somineaksesuarcisi.com olarak anılacaktır) somineaksesuarcisi.com sitesine işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

  1. Tanımlar

somineaksesuarcisi.com Aksan Şömine Barbekü San. Tic. Ltd. Şti.

Üye: Site’ye üye olan ve site’de sunulan hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Kullanıcı(lar) :Site`ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler);

Site:  somineaksesuarcisi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Satıcı(lar): Satıcıların kendi internet sitelerinde satışa sunduğu mal ve ürünler hakkındaki açıklayıcı bilgilerin ve satış koşullarının Site üzerinden kullanıcılara ve üyelere liste halinde sunulmasını sağlamak amacıyla somineaksesuarcisi.com  ile satıcı sözleşmeyi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişi(ler);

somineaksesuarcisi.com hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Üyeler’ in üyelik sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, somineaksesuarcisi.com tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

  1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak somineaksesuarcisi.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üyelik, site’nin ilgili bölümünden, üye olmak isteyen kişi tarafından site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve  somineaksesuarcisi.comtarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ve Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, somineaksesuarcisi.com kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple somineaksesuarcisi.com dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.b) Üyelerin somineaksesuarcisi.com tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden somineaksesuarcisi.com doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.c) Üyeler, somineaksesuarcisi.com yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.ç) somineaksesuarcisi.com üyeler’in Site’de listelenmesine yer verilen ürün açıklamalarına ulaşmasını ve ürünlerin renk, model, cins, vasıf, nitelik ve/veya özellikleri ile ilgili her türlü karşılaştırılmanın yapılmasını sağlayacaktır somineaksesuarcisi.com üyelerin üyelik sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek hizmetler de sunabilir. somineaksesuarcisi.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni hizmetler somineaksesuarcisi.com tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından üyelere duyurulur.

5.d) somineaksesuarcisi.com sunduğu hizmet’lerden yararlananlar ve site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dahilin de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her üye, somineaksesuarcisi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla somineaksesuarcisi.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder somineaksesuarcisi.comüyelerin üyelik sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.e) somineaksesuarcisi.com site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri üyeler ve siteyi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. somineaksesuarcisi.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.f) somineaksesuarcisi.com site’de yer alan Üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.g) somineaksesuarcisi.com site’de yer alan Üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.